Dokumendid

Dokumendid


 

Ainevaldkond ja aine Lisa nr RÕK Lisa nr LÕK
keel ja kirjandus: eesti keel , kirjandus lisa  1 lisa  10
võõrkeeled: A-võõrkeel, B-võõrkeel, vene keele eelõpe lisa  2 lisa  11
matemaatika: matemaatika lisa  3 lisa  12
loodusained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia lisa  4 lisa  13
sotsiaalained: inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, väärtuskasvatus, kohalugu, tervis ja ohutus lisa  5 lisa  14
kunstiained: muusika, kunst, loovusõpetus, kultuurilugu lisa  6 lisa  15
tehnoloogia: tööõpetus, käsitöö ja kodundus, kodundus, tehnoloogiaõpetus lisa  7 lisa  16
kehaline kasvatus: kehaline kasvatus lisa  8 lisa  17
informaatika ainekava lisa  9  

 

Tõendid ja avaldused


 

 

Ainevaldkond ja aine Lisa nr RÕK Lisa nr LÕK
keel ja kirjandus: eesti keel , kirjandus lisa  1 lisa  10
võõrkeeled: A-võõrkeel, B-võõrkeel, vene keele eelõpe lisa  2 lisa  11
matemaatika: matemaatika lisa  3 lisa  12
loodusained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia lisa  4 lisa  13
sotsiaalained: inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, väärtuskasvatus, kohalugu, tervis ja ohutus lisa  5 lisa  14
kunstiained: muusika, kunst, loovusõpetus, kultuurilugu lisa  6 lisa  15
tehnoloogia: tööõpetus, käsitöö ja kodundus, kodundus, tehnoloogiaõpetus lisa  7 lisa  16
kehaline kasvatus: kehaline kasvatus lisa  8 lisa  17
informaatika ainekava lisa  9